Stadgar för FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER antagna vid årsmöte
2023-04-01

§ 1  ÄNDAMÅL

GNOSJÖ HJÄLPER är en stödförening för hjälpprojekt. Genom insamling av medel och resurser (erfarenheter/kunskap), i första hand genom Secondhand-butiken, skall föreningen stödja insatser i första hand i Lettland och i andra hand i andra länder.
 Hjälpen ska gå till projekt efter principen ”hjälp till självhjälp”.
Föreningens styrelse är suverän när det gäller att avgöra vilka insatser som skall beviljas stöd.
Alliansen skall bedriva sin verksamhet så länge hjälpbehov finns, eller medlemmarna önskar upplösa alliansen.

§ 2  ANSLUTNING OCH ORGANISATION

1. Föreningsalliansen består av inom Gnosjöregionen följande arbetande föreningar/organisationer. Gnosjö församling, Gnosjö missionskyrka, Rotary, Lions Club, If Metall Västbo/ Östbo avd.40 .

2. Styrelsen för föreningsalliansen skall bestå av lägst fem (5)
och högst nio (9) Ordinarie ledamöter. Var och en med vald ersättare.

3. Styrelseledamoten och ersättaren väljs för en tid av ett (1) år.

4. Alla ingående medlemsföreningar skall representeras i styrelsen med en (1) styrelseledamot och ersättare.
                   
 5. Eventuellt övriga till styrelsen föreslås av valberedningen och väljs vid årsstämma.
 
6. Föreningar som önskar inträde till eller utträde ur alliansen skall göra skriftlig framställan härom till föreningens styrelse. Beslut om inträde fattas vid årsmöte                                                                                                                                                                                                       
7. Till valberedningen skall ingående föreningar meddela namnen på styrelseledamot och ersättare senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 3  IDEELLT ARBETE OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONERS DEL AV ÖVERSKOTTAllt praktiskt och administrativt arbete som utförs inom ramen för Gnosjö Hjälper är ideellt arbete. Ingen lön, arvode eller annan ersättning utgår för de arbetsinsatser som utförs i butik, depå eller annorstädes.Anslutna organisationer enl. § 2 ovan erhåller ekonomiskt stöd efter ansökan till styrelse och med bifogad sammanfattande beskrivning av planerade humanitärt verksamhet.

§ 4  ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas varje år senast under mars månad. Kallelse utsändes senast två veckor före årsmötet.
                   
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 
a. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 
 b. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
 
 c. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 
 d. Revisorernas berättelse.
 
 e. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
 f. Val av:       1. Styrelseledamöter, 12 stycken
                      2. Ordförande i styrelsen
                      3. Kassör
                      4. Revisor med ersättare
                      5. Firmatecknare för verksamhetsåret                     
                      6. Ev övriga val a)Webbmaster b)Arbetsgrupp för butik och lätt transportorganisation  och Arbetsgrupp för                             depå och tyngre transportorganisation.
                      7.Valberedning                      

 
Varje medlemsförening/organisation skall vara representerade i styrelsen. Valberedningen ger förslag på ordförande, kassör, butikchef, vice butikchef och auktoriserad revisor med ersättare. Övriga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av ett år.
Representantskapsmöten hålls när styrelsen anser det erforderligt.
Kallelse till sådant möte skall vara utsänt senast en vecka före mötet.
Vid omröstning på årsmöte äger varje närvarande ombud en röst. Varje organisation har rätt att sända 5 röstberättigade ombud. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Valbar till ledamöter och revisor är endast den som nått myndig (18) ålder.
   


§ 5  STYRELSE OCH FÖRVALTNING

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare.        
 Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. För alliansens ekonomiska förvaltning svarar styrelsen.
Alliansens räkenskaper löper per kalenderår.

§ 6  STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid årsmöte.

§ 7  UPPLÖSNING

Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande representantskapsmöten av vilket det ena skall vara årsmöte, samt skall ske med två tredjedels majoritet.
Alliansens medel överlämnas till hjälpändamål som bestäms vid upplösningen.
 
Medlemsorganisation som lämnar föreningsalliansen kan inte göra anspråk på någon del av föreningsalliansens egendom.